• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalnciema ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0219), nomas tiesību izsoles rezultāti.

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Kalnciema ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0219), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Akciju sabiedrība “Latvenergo”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032949, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 969,00 (deviņi simti sešdesmit deviņi euro, 00 centi) (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.