• di@riga.lv
    / +371 67026138

Administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), daļas nomas tiesību nosolītājs

Administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), daļas, kas sastāv no administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101) daļas – 2. stāva telpu grupas 004 telpām Nr. 8-11 ar platību 54,60 m2 (turpmāk – Īpašums), nomas tiesību nosolītājs ir fiziska persona,  kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 161,00 (viens simts sešdesmit viens euro, 00 centi) mēnesī (bez PVN) par Īpašumu.