• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8004, 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krasta ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 048 0238 8004, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „J 26”, reģistrācijas Nr.40103859364, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1056,00 (viens tūkstotis piecdesmit seši euro, 00 centi) (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.