• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070) daļas (telpu grupa 021), 16.09.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070) daļas (telpu grupa 021), turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir dalībnieks ar kārtas Nr.2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tava mūzikas skola”, reģistrācijas Nr.40103947510. Nosolītā nomas maksa ir EUR 248,70 (divi simti četrdesmit astoņi euro un 70 centi) mēnesī par Nekustamo īpašumu.