• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neapbūvēta zemesgabala b/a, Andreja Saharova ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1637 8005, 21.10.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala b/a, Andreja Saharova ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1637 8005, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Blue Shark”, reģistrācijas Nr.40103702326, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1749,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi) (bez PVN) gadā par Zemesgabalu.